A partnership agreement is a legal document that outlines the terms and conditions of a business partnership between two or more parties. In the Philippines, there are several provisions that need to be included in a partnership agreement such as a clear description of the partnership’s purpose, how profits and losses will be divided, and the roles and responsibilities of each partner. In this article, we will discuss the essential elements of a partnership agreement in Tagalog.

Ang partnership agreement ay isang legal na dokumento na nagtatakda ng mga terms and conditions ng isang business partnership sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido. Sa Pilipinas, mayroong ilang mga probisyon na kailangang isama sa isang partnership agreement tulad ng malinaw na paglalarawan ng layunin ng partnership, kung paano hatiin ang kita at pagkawala, at ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat partner. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang elemento ng isang partnership agreement sa Tagalog.

1. Mga Pangalan ng Mga Partner – Sa partnership agreement, kailangang isama ang buong pangalan ng mga partner, ang pangalan ng negosyo, at ang address. Sa ganitong paraan, malinaw na nakalagay ang authorship ng partnership.

2. Layunin ng Partnership – Mahalaga na malinaw na nakasaad ang layunin ng partnership. Ito ay kinakailangan upang malaman ng mga partner ang kanilang mga sinasakupan at ang mga layunin ng kanilang negosyo.

3. Kontribusyon ng Mga Partner – Sa partnership agreement, dapat nakasaad ang halaga ng kontribusyon bawat partner, o ang halaga ng kanilang monetary o non-monetary na kontribusyon sa negosyo. Halimbawa, ang kontribusyon ng isang partner ay maaaring magmula sa kanilang puhunan, oras, o expertise.

4. Distribusyon ng Kita at Pagkawala – Sa partnership agreement, kailangang nakasaad kung paano hatiin ang mga kita at pagkawala ng partnership. Ang kita ay dapat hatiin ayon sa porsyento ng kontribusyon ng bawat partner sa negosyo.

5. Mga Tungkulin at Responsibilidad ng Bawat Partner – Mahalagang nakasaad sa partnership agreement kung ano ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat partner. Ito ay upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan sa hinaharap.

6. Pagpapalitan ng Mga Partner – Sa partnership agreement, dapat nakasaad ang mga patakaran sa pagpapalitan ng mga partner. Halimbawa, kung paano magaganap ang pagpapalitan ng shares ng bawat partner.

7. Mga Karagdagang Patakaran – Sa partnership agreement, maaaring ilagay ang iba pang mga patakaran na hindi nakasaad sa itaas. Halimbawa, kung paano magkakaroon ng pagpapalitan ng pananaw sa hinaharap.

Sa pangkalahatan, ang partnership agreement ay mahalaga sa pagbuo ng maayos na negosyo. Dapat itong isulat sa paparating na negosyo sa Tagalog para mas maintindihan ng mga partner ang mga nilalaman nito. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakasundo ng mga partner sa hinaharap at magiging mas matagumpay ang kanilang negosyo.